KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

NA SIERPIEŃ - MIESIĄC ABSTYNENCJI 2023

Sierpniowe dni w historii naszej Ojczyzny niejednokrotnie zmieniły jej bieg. Walka o wolność, poświęcenie polskich bohaterów, nadzieja na odnowę, jak również wielka radość z odniesionych zwycięstw – składają się na szczególną atmosferę tego miesiąca. Dominuje w niej troska o losy narodu. Troska, którą Polacy przyzwyczaili się składać w dłonie Maryi, swojej Królowej. Te dwie piękne cechy Polaków – miłość Ojczyzny i miłość Matki Bożej, były i są nadal źródłem wielu potrzebnych inicjatyw budujących naszą jedność, pomagających nam trwać w wierze. Dlatego sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej rezygnacji z alkoholu z motywów patriotycznych i religijnych. Zachęca do tego Episkopat Polski od 1984 roku.

 

Dobrowolna abstynencja szczególną formą praktykowania trzeźwego stylu życia

Apel sierpniowy co roku spotyka się z wielkim zainteresowaniem różnych grup społecznych. Ten fakt cieszy, gdyż jest oznaką ważności tej inicjatywy nie tylko dla wiernych Kościoła, ale i dla całego społeczeństwa. Jednocześnie rodzi on konieczność wyjaśnienia niektórych pojęć i odpowiedzi na pojawiające się przy tej okazji pytania. Istotne jest, aby dobrze rozumieć, czym jest trzeźwość w odniesieniu do alkoholu. Przybiera ona w tym wymiarze trzy podstawowe formy.

Po pierwsze, dla części społeczeństwa praktykowanie trzeźwości oznacza stały umiar w używaniu napojów alkoholowych. Umiar jest to sięganie po alkohol bardzo rzadko i w małych (wręcz symbolicznych) ilościach, tak aby w żaden sposób nie zmieniła się świadomość, emocje, decyzyjność. Kolejną formą zachowywania trzeźwości jest obowiązkowa, całkowita rezygnacja z używania alkoholu, np. ze względu na wiek, stan zdrowia, obowiązki. Trzecią formą jest dobrowolna abstynencja. Podejmowana jest ona z różnych motywów, najczęściej jako post, jako wynagrodzenie za grzechy, a także jako świadectwo dla innych, że można cieszyć się życiem, bawić się, wypoczywać, świętować bez alkoholu. Trzeźwość to warunek życia w wolności, miłości i dobrobycie.

To wyjaśnienie pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sierpień jest miesiącem abstynencji, a nie tylko trzeźwości. Otóż zachowanie trzeźwości, jako cnoty moralnej, obowiązuje przez wszystkie miesiące roku, włącznie z sierpniem. Krótko mówiąc – każdy miesiąc roku jest miesiącem trzeźwości. Natomiast abstynencja sierpniowa jest dobrowolną decyzją z motywów religijnych, moralnych i patriotycznych.

Pragniemy podkreślić, że apel o rezygnację z używania alkoholu w sierpniu jest zachętą, a nie nakazem. Zachętą, aby ci, którzy mogą umiarkowanie korzystać z napojów alkoholowych, dobrowolnie z tego zrezygnowali i w ten sposób stali się szczególnymi świadkami Chrystusowej wolności.

 

iesiąc abstynencji a współczesne wyzwania związane z uzależnieniami

Współczesna nauka jednoznacznie potwierdza zgubny wpływ nałogów, zwłaszcza alkoholizmu, na kondycję zdrowotną jednostek i całych społeczeństw. Uzależnienie od alkoholu to śmiertelna choroba, powodująca corocznie kilka milionów zgonów na całym świecie. Na skutek nadużywania alkoholu znacząco zwiększa się umieralność osób w młodym i średnim wieku. Musimy też pamiętać, że najwięcej szkód społecznych przynosi pijaństwo.

Natomiast dobroczynny wpływ okresowego czy stałego postu od alkoholu jest znany od dawna. Potwierdza to Kościół wzywając do jego podejmowania w Adwencie, Wielkim Poście, czy w naszej Ojczyźnie także w sierpniu. Nie chodzi tu tylko o zdrowie fizyczne i psychiczne, o które należy dbać wypełniając V przykazanie Dekalogu, ale także o kondycję duchową.

Dobrowolny post od alkoholu podejmowany z motywów religijnych pomaga
w rozwoju duchowym i w zjednoczeniu z Chrystusem, który jest jedynym Dawcą prawdziwej wolności. Jest to też piękne świadectwo w społeczeństwie, które ma poważne problemy z praktykowaniem cnoty trzeźwości. To świadectwo jest konieczne, aby skutecznie przeciwdziałać ogromnemu cierpieniu milionów ludzi w naszej Ojczyźnie. Nietrzeźwość bowiem powoduje nie tylko wymierne straty materialne, ale jest również źródłem poważnych problemów zdrowotnych, psychicznych i duchowych.

 

Sierpniowe inicjatywy abstynenckie Kościoła w Polsce

Kościół daje największy i najbardziej trwały motyw troski o trzeźwość narodu. Jest nim miłość do Boga i do bliźniego. Dlatego w sierpniu – miesiącu abstynencji, w polskich diecezjach, w różnych ośrodkach i wspólnotach, organizowane są wydarzenia, takie jak: pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu, rekolekcje, sympozja, zabawy, spotkania i pikniki bezalkoholowe. Wiele osób składa podczas nich świadectwa nawrócenia, uzdrowienia z nałogu, ale także świadectwa podkreślające, jak piękny i owocny jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Wszystkim zaangażowanym w te działania, uczestnikom i osobom, które propagują abstynencki styl życia, składamy serdeczne podziękowania.

Jako członkowie Kościoła zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za wypełnianie w codziennym życiu nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, na temat wolności wewnętrznej człowieka i troski o trzeźwość całego narodu. Sierpień to dobry czas i okazja, aby jeszcze lepiej poznać to nauczanie i nim żyć. To także dobry czas, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się wokół ważnej inicjatywy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce, jaką jest Narodowy Program Trzeźwości.

Jedność w działaniu na rzecz troski o trzeźwość w naszej Ojczyźnie

Prośbę o dar dobrowolnej abstynencji w sierpniu kierujemy przede wszystkim do wierzących, aby w duchu odpowiedzialności za swoje życie, życie bliskich i wszystkich, których Bóg stawia na ich drodze, podjęli post w intencji trzeźwości narodu.

Prosimy ludzi mediów, aby tworzyli kulturę trzeźwości poprzez promocję postaw abstynenckich. Prosimy pracowników kultury i nauki, aby w swoim życiu zawodowym dawali świadectwo życia bez nałogów. Aby owoce ich pracy uczyły wszystkich odbiorców, a zwłaszcza młode pokolenie, pięknego, wolnego życia.

Prosimy sprawujących władzę państwową i samorządową, aby autentycznie przejęli się losem Polaków dotkniętych i zagrożonych plagą pijaństwa i alkoholizmu. Aby podjęli natychmiastowe działania naprawcze, pozwalające na ograniczenie tak wysokiego spożycia alkoholu, które wprost zagraża istnieniu narodu. Przede wszystkim należy zakazać reklamy alkoholu i ograniczyć jego dostępność fizyczną i ekonomiczną.

Prosimy wszystkich liderów życia społecznego, duchownych i świeckich,
o zaangażowanie się w dzieło troski o trzeźwość narodu. To w dużej mierze od waszych postaw i decyzji oraz wzoru życia zależy, czy nasz naród będzie prawdziwie wolny wewnętrznie.

Apel kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby włączyli się do tej inicjatywy. Bowiem wartość trzeźwego życia jest wartością ogólnoludzką, a nie tylko zobowiązaniem
o charakterze religijnym. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej Ojczyzny.

Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera swoim przemożnym wstawiennictwem nasze dobre postanowienia i działania. Niech pomaga nam w codziennej pracy nad przywróceniem kultury trzeźwości w naszym narodzie.

                                                                              

Łomża, dnia 28 maja 2023 r.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

 

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 9 czerwca 2023 r.

 Mając na względzie, że piątek 9 czerwca br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sprzyja organizowaniu rodzinnych
i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

 

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 2 czerwca 2023 r.

N. 479/B/2023

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN

dot. Konferencji „Nadzieja w rodzinie.”

17 czerwca 2023 r.

Przewielebny Księże Proboszczu,

Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Amoris laetitia prosił, aby Kościół towarzyszył małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywał im ideał życia małżeńskiego i rodzinnego.

Odpowiadając na prośbę Papieża, Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje pierwszą konferencję z cyklu NADZIEJA W RODZINIE. W świecie, w którym coraz częściej brakuje dobrych wzorców małżeńskich, coraz więcej małżeństw nie wytrzymuje próby czasu, a samo małżeństwo już niekoniecznie jest przymierzem miłości kobiety i mężczyzny, chcemy zaproponować naszym diecezjanom kilka konferencji pod jedną nazwą NADZIEJA W RODZINIE. Konferencje, które odbywać się będą raz w roku przez kilka lat, poruszać będą zagadnienia związane z promocją małżeństwa i rodziny, wychowaniem dzieci, budowaniem relacji w rodzinie, przygotowaniem młodych do małżeństwa, nauką komunikacji, najczęstszymi przyczynami kryzysów i sposobami ich rozwiązywania, itp. Wszystkie starania są po to, aby małżeństwa na terenie naszej diecezji były bardziej trwałe a rodziny szczęśliwe.

Pierwsza konferencja odbędzie się już w sobotę 17 czerwca 2023 r. w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12. Tematem przewodnim spotkania będzie dziecko a dokładnie kryzysy emocjonalne dzieci, ich rozpoznawanie i sposoby udzielania pomocy. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy Wydział nauczania i wychowania katolickiego naszej Kurii.

W 2022 r. padł rekord prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Odnotowano ich ponad dwa tysiące. To wzrost o 150 proc. w stosunku do danych z 2020 r. Te dwa tysiące prób to dramatyczne historie w szkołach, cierpienie rodziców i dwa tysiące osób w kryzysie suicydalnym. Każdy tego typu przypadek pokazuje, że pomoc nie została udzielona na czas, że nie rozpoznano pierwszych objawów kryzysu emocjonalnego. Dlatego dorośli, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, księża, ale również osoby sprawujące władzę, powinny być stabilnym i empatycznym wsparciem, które ułatwi młodym ludziom przejść trudny okres dorastania.

Prelegenci, wśród których znajdą się suicydolodzy, socjolodzy i księża, podzielą się wiedzą i umiejętnościami nie tylko w wyżej opisanym zakresie. Ukażą oni także wartość małżeństwa i rodziny w wychowaniu i przygotowaniu młodego człowieka do bezpiecznego i odpowiedzialnego życia.

Adresatami konferencji są osoby nie tylko związane z duszpasterstwem rodzin czy katechezą, a więc asystenci przygotowania narzeczonych i rodziców dzieci komunijnych oraz młodzieży bierzmowanej, doradcy życia rodzinnego, księża, katecheci czy nauczyciele. Wstęp na spotkanie jest wolny – dlatego prosimy o podanie informacji o organizowanej konferencji w ogłoszeniach parafialnych w niedziele 4 i 11 czerwca br. Chcemy razem ze wszystkimi, dla których małżeństwo jest fundamentem szczęścia, cieszyć się darem i tajemnicą oblubieńczej więzi kobiety i mężczyzny oraz ich dziećmi.

Nade wszystko jednak zaproszenie kierujemy do rodziców. Z racji, że konferencja ma mieć charakter ogólnodiecezjalny, zwracam się z uprzejmą prośbą o oddelegowanie jednego małżeństwa z parafii na to wydarzenie. Chcemy, aby organizowane spotkania naukowe – organizowane na wysokim poziomie i odpowiadające na najbardziej palące problemy związane z życiem rodzinnym – rozwijały się i obejmowały swoim oddziaływaniem coraz liczniejszą rzeszę katolickich małżonków, pragnących rozwoju swej ludzkiej miłości i rodziny, w duchu wiary i zaufania Bogu.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie naszej prośby. Poniżej prezentujemy dokładny program konferencji.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

Łomża, 2 czerwca 2023 r.

N. 476/2023

 

Program:

10.00 Rozpoczęcie

10.10 Wartość małżeństwa - małżeństwo fundamentem rodziny. – ks. dr Jacek KOTOWSKI, diecezjalny duszpasterz rodzin,

10.40 Dylematy współczesnej rodziny w kontekście wychowawczym. – prof. ucz. dr hab. Jolanta ŁODZIŃSKA, prodziekan ds. studenckich i administracji WSE, kierownik Katedry socjologii zdrowia i pracy socjalnej UKSW,

11.10 Przerwa kawowa,

11.30 Kryzys emocjonalny - z czym mierzy się dziecko i jego rodzice. – Lucyna KICIŃSKA, koordynatorka strefy pomocy na platformie pomocowo-edukacyjnej Życie warte jest rozmowy,

12.00 Samouszkodzenia - co rodzice powinni o nich wiedzieć. – Jolanta PALMA, specjalistka na platformie pomocowo-edukacyjnej Życie warte jest rozmowy,

12.30 Budowanie więzi rodzinnych w Biblii. – ks. dr Zbigniew SKUZA, biblista, prorektor WSD w Łomży,

13.00 Zakończenie.

Kalendarz duszpasterski na czerwiec 2023 roku

1 czerwca – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;

2-3 czerwca – XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę;

3 czerwca (sobota) – Konferencja „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania” w Uczelni Jańskiego w Łomży;

                               – Święto Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca prowincji łomżyńskiej w Długosiodle (od godz. 10);

                               – Warsztaty plastyczne dla matek z córkami „Zmalujmy coś razem” w parafii pw. św. Brunona w Łomży (godz. 10);

4 czerwca (niedziela) – 32. Rocznica koronacji Obrazu Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości przez św. Jana Pawła II (4 czerwca 1991 roku);

                                   – zbiórka ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej;

8 czerwca (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

                                   – Koncert Uwielbienia w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiego

10 czerwca (sobota) – Dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Dąbrówce Kościelnej;

11 czerwca (niedziela) – Uroczyste rozesłanie i błogosławieństwo młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM do Lizbony – Msza święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego w katedrze łomżyńskiego o godz. 18;

16 czerwca (piątek) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa;

                                – Patronalne święto Wspólnot dla Intronizacji NSJ w katedrze łomżyńskiej i w WSD w Łomży;

16-18 czerwca – Kurs Maria Magdalena w Ostrołęce w parafii pw. Zbawiciela Świata;

                         – Stała formacja animatorów Odnowy w Duchu Świętym w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży;

17 czerwca (sobota) – Konferencja „Nadzieja w rodzinie” w auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (godz. 10);

                                  – Festiwal Młodzieży w Płonce Kościelnej;

                                  – Zakończenie roku pracy Ruchu Domowy Kościół w Wysokiem Mazowieckiem;

18 czerwca (niedziela) – Zbiórka do puszek na KUL i cele edukacyjne diecezji;

21 czerwca (środa) ­­– Zakończenie roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży;

                                – Kongregacja Księży Dziekanów w WSD w Łomży (od godz. 10);

23-27 czerwca – Rekolekcje ewangelizacyjne Ruchu Domowy Kościół w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży;

24 czerwca (sobota) – Zakończenie roku pracy formacyjno-duszpasterskiej Equipes Notre-Dame w Somiance;

27 czerwca (wtorek) – Msza święta w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży (godz. 19);

29 czerwca (czwartek) – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła;

                                     – ofiary składane na tacę przeznaczone są na Stolicę Apostolską;

29 czerwca – 2 lipca ­– Rekolekcje biblijne Odnowy w Duchu Świętym w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży.

Ks. Paweł Nocko
Przewodniczący
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 31 maja 2023 r.