ks. Tomasz Trzaska

Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży zainaugurowało 101 rok akademicki. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się w kaplicy seminaryjnej Mszą św. Koncelebrowaną, pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, z udziałem alumnów i zaproszonych gości.

W homilii biskup Janusz Stepnowski przypomniał, że dzień 16 października jest związany z osobą Jana Pawła II i jego wyborem na Stolicę Piotrową, ale też, w Kościele w Polsce, z osobą św. Jadwigi Śląskiej, której sylwetkę przybliżył biskup. I, w nawiązaniu do historii życia św. Jadwigi, mówił, że formacja w seminarium to przede wszystkim formacja ludzka a człowiek, który przychodzi do seminarium musi się nauczyć patrzeć na świat i dostrzegać w tym świecie również trudną rzeczywistość.

Seminarzysta ma nauczyć się postrzegać świat i zwracać uwagę na drugiego człowieka. Być narzędziem sprawiedliwości w dzisiejszym świecie – mówił pasterz diecezji, jednocześnie przypominając o wartości własnego świadectwa życia.

Seminarzysta to ten, który w sobie nosi Chrystusa, nosi życie. Seminarzysta i kapłan to ten, który jest ewangelizatorem, który przepowiada Dawcę życia, gdziekolwiek biskup go pośle. To jest nasze zadanie. Być tym, który opowiada i głosi Chrystusa przez swoje życie. I wy, drodzy klerycy, macie uczyć się tu przez praktyki, ale też na wykładach, jak być głosicielami Chrystusa. Nie tylko tymi, którzy głoszą aspekt zewnętrzny, ale tymi, którzy dają ze swojego ducha – mówił bp Janusz.

Biskup zwrócił uwagę, iż parafianie często potrafią rozpoznać duchowość kapłana. Czy jest on księdzem całkowicie poświęconym Panu, czy Pan jest w jego dłoniach i jego sercu, czy może staje się grobem, który nic nie może przekazać – mówił biskup Janusz.

Po Mszy św. alumni, wykładowcy oraz zaroszeni goście zgromadzili się w auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się sesja inauguracyjna.

Jako pierwszy głos zabrał Rektor łomżyńskiego Seminarium ks. dr Jarosław Kotowski, który przywitał zaproszonych gości i zwrócił uwagę, że nowy rok akademicki rozpoczynamy w kontekście przyjęcia prze Konferencję Episkopatu Polski nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. Ten nowy dokument – mówił rektor WSD – który teraz czeka na watykańskie zatwierdzenie potwierdza, że seminarium jest formą przygotowania do kapłaństwa. Zawiera w sobie formację ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną. Tym, co spaja wszystkie te aspekty formacji jest miłość duszpasterska. (…) Miłość nie jest jednak postawą bazującą jedynie na emocjach. „Duszpasterska miłość” zakłada solidną formację intelektualną, pogłębioną duchowość, przylgnięcie do Chrystusa i duszpasterskie działanie – mówił ks. Kotowski.

W swoim słowie przypomniał również o dwóch osobach, związanych z seminarium i naszą diecezją. Pierwszą z nich był ks. Kazimierz Wojno, kapłan zamordowany pod koniec września w Brazylii, który formację seminaryjną przeżywał właśnie w łomżyńskim seminarium, gdzie kształtowało się jego powołanie i jego duszpasterska miłość.

Drugą osobą był Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, który, po uznaniu cudu za jego wstawiennictwem, czeka na wyznaczenie daty beatyfikacji.

Podczas swojego przemówienia ks. dr Jarosław Kotowski podziękował też pięciu wykładowcom, którzy zakończyli zajęcia dydaktyczne w seminarium, a są to: ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski, ks. dr Jan Okuła, ks. dr Czesław Oleksy, ks. dr Radosław Kubeł i ks. dr Antoni Skowroński. A w gronie wykładowców powitał ks. dra Łukasza Polkowskiego, który w nowym roku akademickim będzie wykładał przedmioty filozoficzne oraz logikę i ogólną metodologię nauk.

Zwracając się do alumnów, a szczególnie do alumnów roku I, rektor powiedział, że każdy rok akademicki jest czasem nowych wyzwań. Seminarium i formacja seminaryjna to wyzwania szczególne. Chciejcie być ludźmi solidnej wiedzy, pogłębionego życia duchowego, nie tylko dla siebie, ale dla tych, dla których przygotowujecie się być. Radość rozpoczętego roku akademickiego niech trwa i nie zatrze się pośród codzienności i obowiązków pracy i studium, modlitwy i medytacji. Dziękujemy wszystkim, którzy są współpracownikami naszej radości, tym, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, którzy współtworzą z nami rzeczywistość i wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Rok akademicki 2019/2020 uważam za otwarty. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

Następnie głos zabrał ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor Seminarium i przedstawił sprawozdanie za poprzedni rok akademicki, który był setnym rokiem funkcjonowania Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Wicerektor zaznaczył, że Wyższe Seminarium Duchowne to dom i wspólnota ludzi, których życie jest wyznaczane rytmem modlitwy, wysiłku intelektualnego i pracy. To miejsce, w którym, jak w każdej ludzkiej wspólnocie, jest codzienność i świętowanie, momenty radosne, ale czasem też doświadczenia bolesne i smutne.

Poprzedni rok akademicki rozpoczęło 39 alumnów, w trakcie formacji odeszło dwóch alumnów, jeden odszedł na własną prośbę, a drugi zmarł tragicznie. W zeszłym też roku akademickim 10 alumnów przyjęło świecenia kapłańskie, a czterech alumnów roku V biskup Janusz Stepnowskich ustanowił diakonami.

Po wysłuchaniu wystąpień, dla alumnów pierwszego roku nadszedł moment uroczystego ślubowania, a następnie wręczenia indeksów.

W poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zostali włączeni: Kacper Buczyński z par. Grądy Woniecko, Patryk Byszewski z par. Kuczyn, Karol Jaskółka z par. Łomża pw. Bożego Ciała, Dominik Kozon z par. Myszyniec, Bartosz Mioduszewski z par. Wyszków pw. św. Idziego, Dawid Sikorski z par. Stawiski i Przemysław Stryjek z par. Wyszków pw. św. Idziego.

Po uroczystej immatrykulacji słowo do alumnów skierował Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ks. dr hab. Piotr Tomasik.

Następnie, w imieniu alumnów, głos zabrał diakon Mateusz Dembiński. Jego wystąpienie zakończyło uroczyste odśpiewanie „Gaude Mater Polonia” po czym zebrani mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie.” wygłoszonego przez ks. dra Tomasza Atłasa, Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

Uroczystość Inauguracji nowego roku akademickiego zakończyło słowo pasterskie i błogosławieństwo biskupa Janusza Stepnowskiego oraz odśpiewanie przez chór seminaryjny, pod kierunkiem ks. Kazimierza Ostrowskiego, „Gaudeamus Igitur”.

Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II w Łomży zostało utworzone w 1919 r. przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego, na mocy upoważnienia Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie abp. Achille Ratti (przyszłego Papieża Piusa XI), dla części polskiej Diecezji Sejneńskiej. Po utworzeniu Diecezji Łomżyńskiej ze stolicą w Łomży 28.10.1925 r. stało się Seminarium Duchownym Diecezji Łomżyńskiej. 13 października 2005 roku biskup Stanisław Stefanek TChr nadał Wyższemu Seminarium Duchownemu w Łomży imię Jana Pawła II.

Obecnie w łomżyńskim seminarium studiuje 33 alumnów, głównie z diecezji łomżyńskiej. Nauka trwa sześć lat i kończy się obroną pracy magisterskiej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Czas spędzony w seminarium to również formacja duchowa i pastoralna, której zwieńczeniem są święcenia kapłańskie.

Joanna Ekstowicz
„W mocy Bożego Ducha” pod takim hasłem odbył się w sobotę 12 października br. Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej.

Powitania uczestników Kongresu dokonał ks. Wojciech Nowacki delegat ds. Nowych Ruchów Kościelnych w Diecezji Łomżyńskiej przypominając słowa papieża Jana Pawła II skierowane w liście do uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, że to właśnie „ruchy są tą szczególną przestrzenią w której Duch Święty współcześnie wyraża swoją aktywność i tą drogą prowadzi do odnowy Kościoła i do jego rozwoju.” Czujemy się w pewnym sensie uprzywilejowani żeśmy zostali tak obdarowali hojnie, że Duch Święty znalazł w nas takie pozytywne przyjęcie, że chcemy się nieustannie otwierać na Jego ożywiające i odnawiające działanie nasze umysły i serca –mówił ks. Nowacki.

Ksiądz Nowacki zwrócił też uwagę na często słabą znajomość osoby Ducha Świętego. Od chrztu świętego jesteśmy obdarowani Duchem Świętym, w bierzmowaniu uzdolnieni do tego żeby w jego mocy dawać świadectwo o Chrystusie i brać odpowiedzialność za Kościół ale w dużej mierze pozostaje to w sferze teoretycznej, a praktycznie ciągle jest taki niedosyt – mówił ks. Wojciech Nowacki. Dokonał również krótkiej prezentacji zaproszonych prelegentów w osobach bpa Adama Wodarczyka i Zygmunta Nowosielskiego oraz powitał Reginę Pruszyńską Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Pierwszą konferencję wygłosił Zygmunt Nowosielski i zaproponowaną konferencję o Duchu Świętym podjął nadając jej temat „Nie bójmy się otwierać na Ducha Świętego”. Jednocześnie zaznaczył, że zebrani członkowie wspólnot, ruchów i stowarzyszeń są swego rodzaju elitą naszych ruchów, ale wchodząc w te rozważania, należy mieć przed oczyma i w sercu naszych braci i siostry,z naszych grup, ruchów i stowarzyszeń. My tutaj ożywieni, modlący się żarliwie jesteśmy otwarci na Ducha ale pytanie, jaka jest rzeczywistość w sercach naszych braci i sióstr z naszych środowisk – mówił Zygmunt Nowosielski .

Prelegent zwrócił uwagę brak znajomości osoby Ducha Świętego. Wskazał, że częściej jesteśmy w stanie modlić się do Maryi i świętych niż przyzywać osobę Ducha Świętego. Zauważmy, że Ducha Świętego w naszych modlitwach najczęściej pomijamy. Zapominamy o Nim, nie zwracamy się do niego w modlitwie. Jest dla nas kimś mglistym, kimś nieokreślonym można by powiedzieć, że tak osobiście mało znanym czy praktycznie nie znanym. Często nie traktujemy go jako osobę ale jako siłę nieosobową, jako jakieś nieokreślone tchnienie czy moc. Tymczasem jest On konkretną osobą Trójcy Świętej, która na równi z Ojcem i Synem troszczy się o nasze zbawienie – mówił Zygmunt Nowosielski.

W swojej konferencji wskazał też, że czymś innym jest poznać Ducha Świętego, a jeszcze czymś innym jest się na niego otworzyć. Użył małej lampki pokazując, iż lampka jako przedmiot nie zmienia się, ale tylko podłączona do prądu świeci i w pełni spełnia swoje zadanie. Swoją konferencję zakończył modlitwą do Ducha Świętego o nowe ożywienie w każdym z uczestników.

Drugim prelegentem był bp Adam Wodarczyk związany z Ruchem Światło-Życie, w którym pełnił funkcję Moderatora Generalnego Ruchu, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego a obecnie biskupa pomocniczego katowickiego i od 2018 delegata KEP ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich.

Biskup Wodarczyk swoją konferencję poświęconą „Kryteriom eklezjalności Ruchów i Stowarzyszeń w Kościele” rozpoczął od osobistego świadectwa spotkania i posługi na rzecz różnych grup i ruchów ale też podzielił się swoim doświadczeniem oddania życia Jezusowi i pragnieniem ewangelizacji jak zrodził się w jego życiu po tym akcie. Wyznał też, że ważnym wydarzeniem w jego życiu była modlitwa o Chrzest w Duchu Świętym tym bardziej, że przezywał ją jako kapłan, a modlili się za niego członkowie wspólnoty, której był opiekunem.

Odnosząc się do zadanego tematu biskup Wodarczyk przypomniał, że w świadomości kościelnej członków ruchów i stowarzyszeń musi być przede wszystkim to, że od nich się Kościół nie zaczyna. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz dla każdego ruchu, im młodszy tym bardziej to jest przesłanie dla takiego ruchu, od was się Kościół nie zaczyna i na was się nie skończy, chyba że w miedzy czasie będzie paruzja i zacznie się ten nasz nowy sposób istnienia – mówił biskup Adam. Przytoczył historię założycieli kilku zakonów, którzy w swoich czasach bardzo często zmagali się z trudnymi doświadczeniami. Przypomniał też, że w Kościele istnieje obok siebie urząd i charyzmat. I to nie jest tak, że ci którzy są znakiem urzędu, znakiem hierarchii w Kościele nie żyją też charyzmatami, nie mają charyzmatów. Wręcz można powiedzieć, że misją urzędu, misją hierarchii w Kościele jest troska o charyzmat, o proroctwo w Kościele, a także o rozeznawanie duchów – mówił biskup. I tak jak urząd potrzebuje charyzmatu, ale też urząd jest charyzmatem w Kościele, hierarchia potrzebuje proroctwa, tak samo i to co jest rzeczywistością charyzmatyczną potrzebuje urzędu w Kościele. Tego rozeznania czy to jest z Ducha Bożego i to jest dla tych, którzy są u początku jakiś nowych dzieł jedna z pierwszych prób ich osobistej świętości. Czy temu rozeznaniu urzędu potrafią się poddać i przyjąć ten wyrok – mówił bp Adam Wodarczyk.

Po konferencjach uczestnicy spotkania udali się do łomżyńskiej katedry gdzie mszy koncelebrowanej z udziałem kapłanów odpowiedzialnych za wspólnoty i stowarzyszenia przewodniczył bp Adam Wodarczyk, który skierował do zebranych słowo, a na zakończenie ks. Wojciech Nowacki poprowadził modlitwę o nowe napełnienie i odrodzenie w Duchu Świętym, która stała się wprowadzeniem do świadectw uczestników spotkania o działaniu ducha Świętego w ich życiu. Całość spotkania zakończył wspólny posiłek i kuluarowe rozmowy, na które zawsze jest za mało czasu.

Organizatorem Kongresu była Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej oraz Łomżyńska Kuria Diecezjalna. Posługę muzyczną pełnił podczas spotkania zespół ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, a podczas Eucharystii Zespół ze wspólnoty Gloriosa Trinita.

Joanna Ekstowicz
środa, 09 październik 2019 23:45

Krzyż KWC w naszej diecezji!

W najbliższą niedzielę rozpocznie się w diecezji łomżyńskiej uroczysta peregrynacja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jako pierwsi przyjmą go wierni parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. To bardzo ważne wydarzenie – podkreśla ks. Mateusz Rakusiewicz diecezjalny moderator KWC.

Peregrynacja Krzyża, czyli jego uroczyste przenoszenie jako przedmiotu kultu religijnego, związana jest z 40-leciem powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To okazja do pochylenia się nad tajemnicą wolności płynącej z krzyża Chrystusowego, wdzięczności Bogu za dzieło KWC oraz do włączenia się w Krucjatę przez złożenie przygotowanych deklaracji – czytamy na oficjalnym Facebooku członków Krucjaty naszej diecezji. Moderator Krucjaty w diecezji łomżyńskiej ks. Mateusz Rakusiewicz podkreśla, że wydarzenie jest szczególne, zważywszy na przeżywany rok jubileuszowy. Obchodzimy przecież 40 lat działania Krucjaty, to powód do wielkiej wdzięczności Bogu. Dzieło się rozrasta, chętnych do życia w wolności przybywa – wyjaśnia ksiądz moderator.

W najbliższą niedzielę Krzyż KWC zostanie przyjęty w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Wierni będą mogli usłyszeć świadectwa członków Międzynarodowej Wspólnoty Cenacolo niosącej pomoc młodym uzależnionym. Wieczorem w kościele odbędzie się wieczór uwielbienia. W poniedziałek Krzyż KWC zostanie zaniesiony do szpitala, wieczorem przyjmą go wierni parafii pw. Opatrzności Bożej. Na mapie peregrynacji są między innymi Ostrołęka, Suchcie, Wysokie Mazowieckie, Łapy, Wyszków.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest wezwaniem krzewienia abstynencji zainicjowanym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i połączonym z chrześcijańską odnową. Do Krucjaty może przyłączyć się każdy, kto pragnie żyć w wolności od uzależnień.

Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest inspirowany ikoną krzyża z kościoła pw. św. Damiana pod Asyżem, popularnie zwanym Krzyżem św. Franciszka. Nawiązuje również do witraża z Kaplicy Chrystusa Sługi na Kopiej Górce w Krościenku, gdzie znajduje się Centrum Ruchu Światło-Życie.

pd
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął rok akademicki 2019/2020!
Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łomży. 

Eucharystię celebrowali również: ks. Paweł Nocko rektor kościoła, ks. Artur Szurawski kanclerz Kurii Łomżyńskiej oraz ks. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
W homilii biskup zwrócił uwagę na szczególną rolę muzyki sakralnej w przeżywaniu tajemnicy wiary i przybliżaniu ludzi do Boga. Przypomniał, że najważniejszym celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. Podczas Eucharystii można było wsłuchać się w piękny śpiew chóru Instytutu, który wykonał m.in. Ave Verum Michała Sławeckiego oraz części stałe z Mszy VIII de Angelis. Po wspólnej modlitwie, studenci, wykładowcy oraz zaproszeni goście, udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.

Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Instytutu szczególnie ciepło witając studentów roku pierwszego. Następnie w swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Przywołał liczne wydarzenia z życia Kościoła i państwa w których uczestniczyła społeczność Instytutu m.in. diecezjalny dzień skupienia organistów, uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu, uroczystości kościelne w parafiach diecezji łomżyńskiej, koncerty chóralne i koncerty organowe na festiwalach jak również prowadzenie warsztatów muzycznych. Ksiądz dyrektor poinformował również o przeprowadzonych remontach organów piszczałkowych w naszej diecezji.

Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu: Adamowi JasińskiemuPiotrowi KonarzewskiemuJarosławowi Biernackiemu oraz Dariuszowi Stypułkowskiemu. Był to wzruszający moment nie tylko dla dyplomantów, ale również dla wszystkich zgromadzonych.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 14 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 12 osób zdecydowało się na podjęcie kształcenia.

Przedstawiciel studentów Karolina Górska przywitała wszystkich zgromadzonych zapewniając nowych kolegów i koleżanki, że Instytut pomoże im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji muzyka kościelnego. Podkreśliła, że kluczową rolę odgrywa doskonale wykształcona kadra dydaktyczna, dobrze wyposażone w instrumenty muzyczne aule wykładowe oraz możliwość zdobycia doświadczenia muzycznego poprzez uczestnictwo w licznych koncertach muzyki sakralnej.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „O relacji liturgii i muzyki sakralnej” ks dra Pawła Nocko wykładowcy liturgiki w WSD w Łomży. Prelegent wielokrotnie podkreślał, że muzyka sakralna jest integralną częścią liturgii, ponieważ towarzyszy świętym czynnościom, w których urzeczywistnia się misterium Chrystusa. Podobnie jak liturgia muzyka jest aktem, w którym jako Kościół składamy Bogu uwielbienie i dziękczynienie. Błędem jest zatem używanie względem niej określenia oprawa muzyczna. Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2019/2020 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz błogosławieństwem biskupa.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 roku przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 roku z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2019/2020 Instytut kształci 38 studentów pod kierunkiem 10 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks kan. Kazimierz Ostrowski.

DIMK
niedziela, 06 październik 2019 23:42

W sobotę pogrzeby Dzieci Utraconych

15 października obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu myślimy o dzieciach zmarłych przed swoimi narodzinami i modlimy się za ich rodziców przeżywających ból i żałobę.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin informuje, że w tym miesiącu odbędą się kolejne pogrzeby dzieci utraconych, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali znajdujących się na terenie naszej diecezji, bądź rodzice pozostawili je tam świadomie, aby zostały pochowane w Grobach Dzieci Utraconych.

Jak zauważa ks. Jacek Kotowski – diecezjalny duszpasterz rodzin, ceremonia pogrzebowa i miejsce pochówku są bardzo potrzebne, szczególnie rodzicom dzieci:

Często nie umiemy pocieszyć rodziców po utracie dziecka – wiem to z własnego doświadczenia. W mojej kilkuletniej posłudze duszpasterza rodzin wiele razy spotykałem rodziców opłakujących swoje dzieci utracone przed narodzinami. Nie potrafię ich pocieszyć, mówię że jestem bezradny, że nie potrafię wytłumaczyć dlaczego ich to spotkało, ale razem z innymi, z włodarzami miast, radą miasta czy lekarzami wprowadzamy procedury szpitalne, przyjmujemy specjalne uchwały, budujemy groby dzieci utraconych, żeby ci rodzice mieli miejsce, w którym będą mogli leczyć ból po utracie dziecka – mówi ks. Jacek Kotowski,diecezjalny duszpasterz rodzin.

Pogrzeby dzieci utraconych w diecezji łomżyńskiej odbędą się w dwóch terminach:

  • 12 października br., godz. 10:00
w Grajewie w parafii MBNP, ul. Wojska Polskiego 98,
w Kolnie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata, ul. Ks. Jana Grajewskiego 2,
w Łomży w parafii Bożego Ciała, ul. Przykoszarowa 26,
w Ostrołęce w parafii Nawiedzenia NMP, ul. Szwedzka 2a,
w Ostrowi Maz. w parafii Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja nr 3,
w Zambrowie w parafii pw. Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II nr 1.

  • 15 października br., godz. 12:00 w Wyszkowie w parafii pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19.
JE
sobota, 05 październik 2019 23:41

I Diecezjalny Kongres Misyjny

W roku 2017 Papież Franciszek skierował do Prefekta Kongregacji ds Ewangelizacji Narodów list, w którym ogłosił, że październik 2019 roku będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jednym z wyraźnych akcentów Kościoła Łomżyńskiego wpisanych w decyzję Ojca świętego Franciszka był I Diecezjalny Kongres Misyjny.

Wzięli w nim udział między innymi kapłani, siostry zakonne oraz katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą. Hasło spotkania tożsame z mottem całego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: Ochrzczeni i posłani – Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Program spotkania podzielony był na dwie części. Pierwsza odbyła się w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Do uczestników – w tym zaproszonych gości i gospodarzy miejsca na czele z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, zwrócił się ks. Charles Vianney Tanke – Kameruńczyk, który studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i powrócił do rodzinnego kraju, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Zaciekawienie i wzruszenie wywołało również świadectwo s. Stanisławy Oszywy ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Misjonarka przedstawiała obraz Rwandy w kontekście czynionych tam dzieł miłosierdzia.

O Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci i kształtowaniu ducha misyjnego wśród najmłodszych mówiła sekretarz PDMD Anna Sobiech– Rodzice są pierwszymi nauczycielami misji. Wychowując dziecko w miłości, pokazując radość spełnienia dobrych uczynków, modląc się wspólnie, pokazują bliskie przecież misjonarzom idee miłosierdzia.

Świadectwo misyjne wygłosił urodzony w Lemanie w diecezji łomżyńskiej ks. Krzysztof Ferenc z misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi. Misjonarz wspominał między innymi czteroletnią służbę w Afryce. Pamiętam widok wszechobecnej biedy. Nieustanne prośby, ciągłe żebranie. Gdy afrykańskie dzieci widzą białego człowieka, proszą o cokolwiek. Nasz kolor skóry kojarzy się im z bogactwem. Budowaliśmy zatem duchowe świątynie, widząc braki prostych potrzeb materialnych. Misje nauczyły mnie prawdziwie kochać i szanować życie oraz doceniać to, co daje nam każdy dzień.

Niemniej istotnym akcentem I Diecezjalnego Kongresu Misyjnego była obecność siostry Małgorzaty Szyszki, wieloletniej działaczki na rzecz krzewienia świadomości misyjnej wśród najmłodszych. S. Małgorzata przez 14 lat prowadziła w Łomży ognisko misyjne „Serduszka Maryi”, aktualnie realizuje projekty wsparcia misyjnego w Kadzidle. Podopieczne s. Małgorzaty napisały piosenkę na Międzynarodowy Konkurs Misyjny „Ochrzczeni i posłani”. Konkurs trwał od lutego, był przygotowaniem do obchodów trwającego właśnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dzieci wspólnie z całymi rodzinami ułożyły tekst i melodię. Nagranie wysłaliśmy do Warszawy. Zajęliśmy drugie miejsce – mówi z dumą s. Małgorzata. Piosenka w wykonaniu młodych autorek wybrzmiała podczas Kongresu, dopełniona koncertem i animacjami misyjnymi z udziałem dzieci.

Kulminacją spotkania była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej Katedrze. Bp Janusz podziękował wszystkim zaangażowanym na rzecz misji, wyraził ogromną wdzięczność za każde dzieła służące budzeniu świadomości misyjnej i przypomniał, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną, a co za tym idzie, każdy chrześcijanin mówiący o Chrystusie nawet swoim najbliższym powinien być człowiekiem uśmiechu i nadziei. Misje rozpoczynają się wszędzie tam, gdzie spotyka się drugiego człowieka – podkreślił bp Janusz.

Po Mszy świętej wierni obejrzeli przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, zwanej także Małą Tereską. Wyniesiona na ołtarze przez papieża Piusa XI zakonnica nigdy nie wyjechała za granicę, mimo to Kościół docenił jej głęboką pobożność, ogłaszając Małą Tereskę patronką misji katolickich. Każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi.

Zależało nam na tym, aby Kongres stał się okazją spotkania młodych ludzi z misjonarzami i osobami zaangażowanymi na rzecz służby bliźniemu. Kościół łomżyński jest płodny w powołania misyjne i poprzez różne programy realnie wspiera misjonarzy, również finansowo. Październik jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to doskonały moment, abyśmy jak najczęściej podejmowali tematy misyjne i przez Ducha Świętego pobudzali kolejne serca do służby najuboższym bliźnim, nawet z dala od domu – wyjaśnił ks. Adam Krawczyk Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Łomżyńskiej.

pd 
Diecezja łomżyńska ma nowych lektorów. Aktu ustanowienia dokonał biskup Janusz Stepnowski w Łomżyńskiej Katedrze podczas sobotniej Mszy świętej w Katedrze pw. św. Michała Archanioła w Łomży. Bp Janusz udzielił też wszystkim posługującym błogosławieństwa.

W homilii pasterz Kościoła Łomżyńskiego odwoływał się wielokrotnie do definicji wyrazu „lektor”. Przypomniał, że słowo to oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne podczas ważnych nabożeństw i wydarzeń religijnych, jest zatem formą odpowiedzialnej służby oraz świadectwa życia. Prosił też wszystkich czytających Słowo Boże, aby nie tracili cierpliwości, gdy pewne fragmenty będą dla nich niejasne. Czytajcie komentarze, sięgajcie do tekstów pomocniczych i módlcie się o Ducha Świętego – mówił bp Janusz Stepnowski.

Po uroczyste pasterskie błogosławieństwo przybyło do Katedry Łomżyńskiej ponad 160 lektorów, w tym między innymi 17 letni Bartosz Czaplicki z Rzekunia:

Od trzech lat jestem ministrantem. Bardzo szybko rozpocząłem czytanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na szczęście nie miałem większego problemu ze stresem. Wydaje mi się, że funkcja lektora jest potrzebna i przy każdym ołtarzu powinna znaleźć się oprócz kapłana osoba sprawnie posługująca się Pismem Świętym.

Do VII wieku funkcję lektorów pełnili świeccy mężczyźni, młodzieńcy a nawet dzieci. Wielką rolę lektoratu podkreślił Sobór Watykański II. W Konstytucji czytamy: „Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru spełniają również prawdziwą funkcję liturgiczną”. Lektor przede wszystkim jest przeznaczony do czytania Pisma Świętego podczas liturgii, z wyjątkiem Ewangelii. Nie głosi homilii, może wykonać śpiew psalmu gdy nie ma psałterzysty. Może też podczas intencje modlitwy powszechnej i odczytać antyfonę na wejście.
Ponad 500 miejscowości z pięciu kontynentów przystąpiło do sobotniej akcji modlitewnej ”Koronka na ulicach miast świata”. Swój entuzjazm i pragnienie Bożego Miłosierdzia wyrazili również mieszkańcy Łomży.

Wierni łomżyńskich parafii pw. Krzyża Świętego i Bożego Ciała spotkali się przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Zawadzkiej, modlitwa w intencji Bożego Miłosierdzia wybrzmiała również na placu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

W koronce uczestniczę od samego początku, gdy tylko pozwala mi zdrowie – mówi Barbara z parafii pw. Bożego Ciała – ta modlitwa jest dla mnie szczególnie istotna. Jesteśmy na zewnątrz. Niektórzy mijając nas, po raz pierwszy dowiadują się o idei Bożego Miłosierdzia, wielu przyłącza się w trakcie. Potrzeba nam świadectwa.

Akcja „Koronka na ulicach miast świata” odbywa się od ponad 10 lat, zawsze 28 września – w kolejne rocznice beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Zainicjowana została przez łódzką wspólnotę Iskra Bożego Miłosierdzia. Każdego roku modlącym towarzyszą określone intencje. Teraz modlono się za kapłanów, jedność Kościoła oraz Ojczyznę i rządzących.

pd / fot. J.O
czwartek, 03 październik 2019 14:08

W sobotę pierwszy Diecezjalny Kongres Misyjny

Świadectwa, praktyczne wskazówki i wspólna modlitwa – to tylko wybrane punkty I Diecezjalnego Kongresu Misyjnego. Wszyscy zainteresowani tematyką misji powinni zakreślić w swoich kalendarzach najbliższą sobotę. Miejscem spotkania będzie Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

O programie wydarzenia, jego idei i zaproszonych gościach mówi organizator ks. Adam Krawczyk: To wspaniała okazja, aby uświadomić sobie odpowiedzialność całego Kościoła za dzieła na rzecz potrzebujących.

Konferencję wygłosi między innymi znany wiernym łomżyńskim ks. Karol – Kameruńczyk, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży i powrócił z misją ewangelizacji do rodzinnego kraju. Zaproszenie do wygłoszenia świadectwa misyjnego przyjął również ks. Krzysztof Ferenc mający doświadczenie w posłudze na rzecz Środkowej Afryki. W programie przewidziano również konferencję Anny Sobiech pracującej w Papieskim Dziele Misyjnym dzieci.

Najmłodsi zaprezentują swoje zdolności wokalne, będzie też okazja zobaczyć przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, będącej od 1927 roku główną patronką misji katolickich. Kongres misyjny już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Początek o godz. 9:30, wydarzenie jest otwarte.

pd
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany. Decyzję w tej sprawie podjął papież Franciszek, a przekazała do publicznej wiadomości Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych. To wyjątkowa wiadomość dla całej wspólnoty Kościoła ale też dla naszej diecezji.

Proces beatyfikacyjny trwał długo, bo nie było łatwo, chociażby ze względu na bogate nauczanie kardynała – komentuje biskup senior diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek. – Postać Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego wcale nie była łatwa do opracowania przez specjalistów kongregacji. Ks. kardynał miał niezwykle bogate nauczanie. Cała biblioteka tekstów, które zostały, to wszystko trzeba przeczytać. Poza tym miał uprawnienia, wtedy kiedy komuniści nie pozwalali na kontakt z Watykanem na poziomie kongregacji, czyli on był bezpośrednio zależny od papieża i wszystkie uprawnienia, które mają kongregacje rzymskie otrzymał i załatwiał w Warszawie to, czego my poprzez brak kontaktu nie mogliśmy załatwić.

Prymas Polski urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej – radości z beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego nie kryje obecny proboszcz parafii w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa. –To wielka chwila dla naszej diecezji łomżyńskiej i dla naszej małej Zuzeli, gdzie urodził się Stefan Wyszyński przed 118 laty. To także wielka chwila dla naszej Ojczyzny, dla Europy i świata. Wcześniej codziennie modliliśmy się o beatyfikacje. Teraz będziemy modlili się o to, by Kościół w Polsce właściwie się do niej przygotował.

Dodajmy, że metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz złożył pismo do papieża Franciszka z prośbą o potwierdzenie daty i miejsca beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zgodnie z prośbą metropolity beatyfikacja miałaby odbyć się 31 maja przyszłego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

pz/bb/iar

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png