STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi
Bronakowskiemu z okazji święta patronalnego składamy
serdeczne życzenia: Bóg, który z miłością powołał
Księdza Biskupa do posługi pasterskiej, niech swą łaską
błogosławieństwa wspiera wszelkie apostolskie wysiłki
na rzecz budowania wiary i utwierdzania w miłości
wiernych. Maryja – Królowa Apostołów i Matka Pięknej
Miłości, niech będzie księdzu biskupowi pomocą i obroną.