STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

bp Stepnowski small

BISKUP DIECEZJALNY

DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO

Członek Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Prawników

Delegat KEP ds. Kontaktów z ComECE

Zawołanie biskupie: Gratia et pax

  • Życiorys
  • Bulla
  • Herb

Biskup Janusz Bogusław Stepnowski urodził się w Ostrołęce i został ochrzczony w parafii pw. Nawiedzenia NMP – Fara. Jest synem Alfreda i Stefanii z d. Marchewka. W latach 1979-1985 formował się i kształcił w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie. Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne  z prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania), które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora prawa kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. przez 22 lata pracował w Watykanie w Kongregacji ds. Biskupów . Dnia 11 listopada 2011 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI siódmym Biskupem Łomżyńskim. Kanoniczne objęcie diecezji oraz uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej miały miejsce 18 grudnia 2011 r.

 

Benedykt, Biskup i Sługa Sług Bożych przekazuje pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Umiłowanemu Synowi Januszowi Stepnowskiemu, kapłanowi Diecezji Łomżyńskiej i do tego czasu pracownikowi Kongregacji ds. Biskupów na stanowisku kierowniczym, wyznaczonemu teraz na Biskupa Łomżyńskiego.

Dbając o ciągłość kierowania całym Kościołem, Naszym obowiązkiem jest także zatroszczyć się o Diecezję Łomżyńską, która potrzebuje nowego Rządcy, gdyż Czcigodny Brat Stanisław Stefanek rezygnując z urzędu Biskupa Diecezjalnego, pozostawia kierowanie Diecezją i wykonywanie urzędu Pasterza.

Teraz Ty, Umiłowany Synu, urodzony na tej ziemi i obdarzony wspaniałymi zaletami, zostałeś imiennie wezwany przed Nasze oczy. To właśnie Ty, po odbyciu studiów w Hiszpanii, zajaśniałeś szczególną gorliwością w pracy na rzecz Stolicy Świętej, o czym może zapewnić wielu świadków, i dlatego ten urząd nie wahamy się Tobie powierzyć. Po wysłuchaniu więc rady Kongregacji do spraw Biskupów, Naszą Władzą Apostolską wybieramy Ciebie i mianujemy Biskupem Łomżyńskim ze wszystkimi uprawnieniami
i obowiązkami, zawartymi w przepisach świętych kanonów.

Konsekrację Biskupią możesz przyjąć poza Rzymem z rąk któregokolwiek Konsekratora. Wcześniej jednak powinieneś złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Nas i Naszych Następców wyrażając je w sposób zwykły, zgodnie z przepisanymi formułami. Następnie o swoim wyborze zechciej powiadomić duchowieństwo i wierny lud, których pod Twoim przewodnictwem i mądrym nauczaniem zachęcamy do gorętszej pobożności i spełniania dobrych uczynków; im też wypraszamy u Boga Wszechmogącego łaskę i pokój. Ponadto, Umiłowany Synu, nie możemy nic innego uczynić, jak tylko wyrazić Tobie Naszą miłość i głębokie przywiązanie.

Wreszcie swoimi licznymi modlitwami wypraszamy Tobie opiekę Najświętszej Maryi, Matki Pięknej Miłości; niech Ona będzie dla Ciebie Wspomożycielką w wypełnianiu nowego urzędu. Prosimy także św. Brunona z Kwerfurtu, aby wierni, powierzeni Twej biskupiej pieczy, zdobywali jak najliczniejsze zbawienne owoce.

Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, w dniu 11 listopada, Roku Pańskiego dwa tysiące jedenastego, siódmego roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, Papież

Opis herbu Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

Według zasad heraldyki kościelnej biskupowi przysługuje herb, w którym nad tarczą herbową umieszczony jest kapelusz koloru zielonego, jak również sznur i dwanaście chwostów – umieszczonych po sześć, z obu stron tarczy, w trzech rzędach – także w kolorze zielonym. Za tarczą znajduje się krzyż. Blazonowanie, czyli odczytywanie herbu, tłumaczy przesłanie w nim zawarte. Komentarzem do niego jest dewiza herbowa, czyli zawołanie biskupie.

Herb bp. Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego, zbudowany jest na klasycznej tarczy gotyckiej, często używanej w heraldyce kościelnej. Umieszczony za tarczą złoty krzyż posiada trójlistne zakończenie ramion. Jest on wysadzany pięcioma drogimi kamieniami, które odnoszą się do pięciu ran Chrystusa. Na umieszczonej pod tarczą szarfie wypisana jest czarnymi literami dewiza herbowa.

Tarcza herbowa podzielona jest na dwie połowy. Pierwsze jej pole pokryte jest barwą niebieską. Symbolizuje ona nieskazitelność nieba i obecne w duszy człowieka pragnienie Boga żywego (por. Ps 42,2-3), który obdarza łaską i pokojem. Na niebieskim tle wyróżnia się złoty pas ukośnie biegnący od góry pola aż do dolnego jego krańca, przy podziale tarczy. Oznacza on promień łaski Bożej zaadresowanej do każdego człowieka. Złoty promień umieszczony na niebieskim tle odwołuje się również do tajemnicy przyjścia Boga na świat – jest więc znakiem nadziei, radości, pokoju, jak również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Z przyjęcia łaski Bożej rodzi sie pokój, stąd też od strony dolnego rogu drugiego pola wyrasta pionowo gałązka oliwna, symbolizująca pokój i wybawienie. Nawiązuje ona do biblijnego obrazu gołębicy z Księgi Rodzaju, która obwieszcza wybawienie z potopu, a przez to staje się znakiem nadziei (por. Rdz 8,11). Gałązka oliwna oznacza pokój, który jest darem Bożym (por. Ga 5,22), jest też znakiem pojednania Boga z ludźmi, którego dokonał Chrystus. Żywość i świeżość gałązki oliwnej odnosi się do Zbawiciela – Zmartwychwstałego i Obecnego w Kościele (por. Mt 28,20). Na przedstawieniu gałązki umieszczone są trzy owoce oliwki odwołujące się do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. To drugie pole tarczy herbowej pokryte jest srebrem. Oznacza ono przejrzystość, a więc Prawdę i Sprawiedliwość, które powinny cechować posługę pasterską biskupa. W omawianym herbie zachowana została zasada alternacji heraldycznej, która pozwala na kładzenie metalu (złoto) na barwę (niebieska) i barwy (zieleń) na metal (srebro). Dopowiedzieć należy, że kolorystyka pierwszego pola (barwa niebieska i złoto) nawiązuje do kolorów zawartych w herbie bł. Jana Pawła II. Przez większą część jego pontyfikatu Biskup Łomżyński posługiwał w Stolicy Apostolskiej, a w roku jego beatyfikacji rozpoczyna biskupią posługę w Kościele Łomżyńskim.

Motto biskupiego posługiwania bp. Janusza Stepnowskiego „Gratia et pax” („Łaska i pokój”) nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany. Tymi słowami św. Paweł pozdrawia Koryntian, jak też zaraz dopisuje: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 1,4). (opr. Ks. dr Albert Warso)


Adres: 

ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

Sekretariat:

ks. Jacek Kotowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.