24 kwietnia 2019

Napisał
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY


Łk 24,13-35

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.
Zapytał ich: „Cóż takiego?”
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


     „(...) jak Go poznali przy łamaniu chleba.”
Słyszymy dziś raz jeszcze znany nam epizod z Ewangelii według św. Łukasza. Dwaj uczniowie idący z Jerozolimy do Emaus, nie rozumiejący do końca tego wszystkiego, co się dokonało w Mieście Świętym. Dopiero spotkanie z Jezusem, który także idzie z nimi drogą i wyjaśnia im, w oparciu o słowa Pisma św., sens tych wydarzeń z Nim związanych – pomaga im w ujrzeniu wszystkiego we właściwym świetle. To spotkanie z Chrystusem w drodze i przy wieczerzy otworzyło im oczy, dało im zrozumienie prawdy o tym, że trzeba było, by to wszystko się dokonało, bo taka była wola Boża zapowiadana przez Bożych proroków i zrealizowana przez Chrystusa Pana. Rozpoznali Go „przy łamaniu chleba”. Jezus także pragnie, byśmy Go rozpoznawali przy łamaniu chleba. On dla nas bowiem „łamie Chleb” podczas Eucharystii. To właśnie Msza św. jest naszym spotkaniem z Jezusem, który przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Swoją, byśmy posilali się Nim samym. Obyśmy potrafili z coraz większą wiarą rozpoznawać Jezusa w każdej Mszy św., w której uczestniczymy, na którą On nas zaprasza. Obyśmy spojrzeniem wiary widzieli Zmartwychwstałego Pana pozostającego pośród nas, przychodzącego do nas w Najświętszym Sakramencie. A wtedy będziemy z coraz większą wiarą i miłością dziękowali Jezusowi za ten Dar, który staje się naszym udziałem.
Czytany 173 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png